Odluka o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica općine Ilidža

Član 1.

(Raspisivanje izbora)

 

Raspisuju se izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica u svim mjesnim zajednicama osnovanim na području Općine Ilidža

 

Član 2.

(Datum održavanja izbora)

 

Izbori iz člana 1. ove Odluke, održat će se  23. 04. 2017. godine (nedelja) u vremenu od  08:00 – 18:00 sati.

 

Član 3.

(Načela i postupak za provođenje izbora)

 

Izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica Općine Ilidža provest će se u skladu sa osnovnim načelima i principima za provođenje izbora utvrđenim Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a po postupku utvrđenom Statutom Općine Ilidža, Pravilima mjesnih zajednica i ovom odlukom.

 

 

Član 4.

(Broj članova Savjeta mjesnih zajednica)

 

U Savjet mjesne zajednice bira se onoliko članova Savjeta koliko je utvrđeno Pravilima mjesnih zajednica za svaku mjesnu zajednicu pojedinačno, s tim da taj broj ne može biti manji od pet (5) ni veći od devet (9).

 

Član 5.

(Biračko pravo i glasanje putem mobilnog tima)

 

 • Članove Savjeta mjesnih zajednica biraju građani koji su upisani u Centralni birački spisak i imaju prebivalište na području mjesne zajednice.
 • Članove Savjeta mjesnih zajednica biraju građani iz stava (1) ovog člana neposrednim i tajnim glasanjem.
 • Građani iz stava (1) ovog člana koji su zbog starosti, bolesti i invalidnosti vezani za svoje domove, a žele izaći na izbore da glasaju za članove Savjeta mjesnih zajednica biće im omogućeno da glasaju putem mobilnog tima.
 • Zadužuju se sekretari mjesnih zajednica, da na osnovu evidencije o građanima koji su , bolesni, stari ili imaju određeni procenat invalidnosti sačine spiskove takvih građana svoje mjesne zajednice i iste dostave do 04. 2017 godine. Općinskoj izbornoj komisiji Ilidža kako bi građanima bilo omogućeno da glasaju za članove Savjeta mjesnih zajednica putem mobilnog tima.

 

Član 6.

(Mandat članova Savjeta mjesnih zajednica)

 

Mandat članova Savjeta mjesnih zajednica je četiri godine i teče od dana donošenja Odluke Općinckog vijeća o potvrđivanju rezultata provedenih izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica.

 

Član 7.

(Liste kandidata za članove Savjeta mjesnih zajednica)

 

 • Savjeti mjesnih zajednica sazvat će Zborove građana na kojima treba utvrditi listu kandidata za članove Savjeta mjesnih zajednica, čiji broj treba biti najmanje duplo veći od broja koji se bira.
 • Prilikom predlaganja kandidata za članove Savjeta mjesnih zajednica mora se voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti svakog naselja na području mjesne zajednice, kao i da prijedlozi kandidata odražavaju nacionalnu strukturu stanovništva mjesne zajednice, broj mladih, te da spolovi budu ravnopravno zastupljeni, u skladu sa zakonom.
 • Zborovi građana dužni su utvrditi Liste kandidata za članove Savjeta mjesnih zajednica najkasnije do 07 . 04. 2017 godine.

Član 8.

(Izborna komisija)

 

 • Savjet mjesne zajednice imenuje izbornu komisiju koja ima predsjednika i dva člana i njihove zamjenike.
 • U izbornoj komisiji ne mogu biti kandidati koji se biraju za članove Savjeta mjesnih zajednica.
 • Izborna komisija obavlja sve poslove oko pripreme i provođenja izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica (imenuje birački odbor, određuje glasačko mjesto, priprema izborni materijal, utvrđuje rezultate izbora, podnosi Stručnoj službi za koordinaciju mjesnih zajednica Izvještaj o rezultatima provedenih izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica, te izdaje uvjerenja kandidatima o izboru za člana Savjeta mjesne zajednice nakon što Općinsko vijeće donese odluku o potvrđivanju rezultata provedenih izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica).
 • Izborna komisija je dužna održati prvi sastanak najkasnije pet dana od dana imenovanja.

 

Član 9.

(Birački odbori)

 

 • Izborna komisija iz člana 8. stav (3) ove odluke imenuje birački odbor koji ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.
 • U biračkom odboru ne mogu biti kandidati koji se biraju za člana Savjeta mjesne zajednice.
 • Birački odbor obavlja sve potrebne poslove na dan održavanja izbora u mjesnim zajednicama (otvara biračko mjesto, provjerava dali je birač upisan u birački spisak, uručuje glasački listić, sarađuje sa općinskom izbornom komisijom, te osigurava da se postupak izbora provede na demokratskim principima).

Član 10.

(Mobilni tim)

 

 • Općinska izborna komisija imenuje mobilne timove, čiji broj će se odrediti u zavisnosti od broja građana koji glasaju putem mobilnog tima.
 • Mobilni tim ima predsjednika i dva člana, u mobilnom timu ne mogu biti kandidati koji se biraju za člana Savjeta mjesne zajednice.
 • Glasanje putem mobilnog tima vršit će se u skladu sa principima utvrđenim izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i važećim podzakonskim aktima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

 

Član 11.

(Učestvovanje u radu zamjenika članova  izborne komisije)

 

Zamjenici članova izborne komisije učestvuju u radu izborne komisije, samo ako je član izborne komisije spriječen da dođe na biračko mjesto na dan održavanja izbora ili ako mora iz opravdanih razloga napustiti biračko mjesto u toku rada na dan održavanja izbora.

 

Član 12.

(Visina naknade za rad izborne komisije, biračkog odbora i mobilnog tima)

 

 • Predsjednicima i članovima izborne komisije, predsjednicima i članovima biračkih odbora i predsjednicima i članovima mobilnih timova, (kao i njihovim zamjenicima, ako su učesvovali radu za izbore članova Savjeta mjesnih zajednica) imaju pravo na naknadu za svoj rad.
 • Naknada za rad predsjednicima izbornih komisija, biračkih odbora i mobilnih timova utvrđuje se u iznosu od 60,oo KM, a za članove izbornih komisija, biračkih odbora i mobilnih timova i njihove zamjenike, ukoliko su isti bili angažovani u iznosu od 50,oo KM.

 

Član 13.

(Općinska izborna komisija Ilidža)

 

Zadužuje se Općinska izborna komisija da nadzire, kontroliše, pomogne, koordinira i pruži stručnu pomoć u provođenju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica Općine Ilidža, kao i da u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine od centralne izborne komisije BiH obezbjedi izvod iz Centralnog biračkog spiska za svaku mjesnu zajednicu na području Općine Ilidža.

 

Član 14.

(Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje)

 

Zadužuje se Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje da u saradnji sa Stručnom službom za koordinaciju rada mjesnih zajednica obavi sve potrebne poslove obavještavanja građana Općine Ilidža o održavanju izbora za čalnove Savjeta mjesnih zajednica, kao i da u toku izbora priprema informacije i iste prezentuje javnosti.

 

Član 15.

(Stručna služba za koordinaciju rada mjesnih zajednica )

 

Zadužuje se Stručna služba za koordinaciju rada mjesnih zajednica da pruži svu administrativno –tehničku pomoć oko provođenja izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica, kao i da na osnovu izvještaja izbornih komisija o rezultatima provedenih izbora Općinskom vijeću izradi i dostavi na usvajanje prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata provedenih izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica.

 

Član 16.

(Preporuka za provođenje izbora)

 

 

Sastavni dio ove Odluke je pisana preporuka za provođenje izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica.

 

Član 17.

(Objavljivanje)

 

Ova odluka objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo”, web stranici Općine Ilidža i  na oglasnim pločama u svim mjesnim zajednicama na području Općine Ilidža.

 

 

Preporuka za provođenje izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica

 

  PREDSJEDAVAJUĆI                                 

      Muhamed Omerović